Rahoittaa

Yhteisyritysten kirjanpito

Yhteisyrityksen kirjanpito riippuu yhteisyrityksen hallinnasta. Jos määräysvaltaa käytetään merkittävästi, on käytettävä oman pääoman laskentamenetelmää. Tässä artikkelissa käsitellään merkittävän vaikutuksen käsitettä sekä sitä, miten yhteisyritykseen tehty sijoitus lasketaan pääomaosuusmenetelmää käyttäen.

Merkittävä vaikutus

Avainasemassa pääomaosuusmenetelmän käyttämisessä on sijoittajan yhteisyritykseen kohdistaman vaikutuksen laajuus. Merkittävän vaikutusvallan olemassaoloa koskevat keskeiset säännöt ovat:

  • Äänestysvalta. Merkittävän vaikutusvallan oletetaan olevan läsnä, jos sijoittajalla ja sen tytäryhtiöillä on vähintään 20 prosenttia yhteisyrityksen äänivallasta. Tarkastellessasi tätä erää, ota huomioon mahdollisten tällä hetkellä käytettävissä olevien äänioikeuksien, kuten optiotodistusten, optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjalainojen, vaikutukset. Tämä on tärkein vaikutusvaltaa hallitseva sääntö.

  • Hallituksen istuin. Sijoittaja hallitsee paikkaa yhteisyrityksen hallituksessa.

  • Henkilöstö. Johtohenkilöstö jaetaan yksiköiden kesken.

  • Poliittinen päätöksenteko. Sijoittaja osallistuu yhteisyrityksen päätöksentekoprosesseihin. Sijoittaja voi esimerkiksi vaikuttaa päätöksiin, jotka koskevat jakamista osakkeenomistajille.

  • Tekninen informaatio. Yksi osapuoli antaa toiselle osapuolelle olennaiset tekniset tiedot.

  • Tapahtumat. Yhteisöjen välillä on merkittäviä liiketoimia.

Näitä sääntöjä on noudatettava, ellei ole selkeää näyttöä siitä, että merkittävää vaikutusta ei ole. Sitä vastoin merkittävä vaikutus voi olla läsnä, kun äänimäärä on alle 20 prosenttia, mutta vain, jos se voidaan osoittaa selvästi.

Sijoittaja voi menettää merkittävän määräysvallan yhteisyrityksessä huolimatta yhden tai useamman edellä mainitun tekijän olemassaolosta. Esimerkiksi hallitus, sääntelyviranomainen tai konkurssituomioistuin voi saada tehokkaan määräysvallan yhteisyrityksessä ja poistaa siten aikaisemmin sijoittajan merkittävän vaikutuksen.

Oman pääoman menetelmä

Jos merkittävä vaikutusvalta on läsnä, sijoittajan tulee laskea yhteisyritykseen tekemä sijoitus pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Pohjimmiltaan pääomaosuusmenetelmä edellyttää alkuperäisen sijoituksen kirjaamista hankintamenoon, minkä jälkeen sijoitus mukautetaan yhteisyrityksen todellisen tuloksen mukaan. Seuraava laskelma kuvaa pääomaosuusmenetelmän toimintaa:

+ Alkuinvestointi kirjataan hankintamenoon

+/- Sijoittajan osuus yhteisyrityksen tuloksesta

- yhteisyritykseltä saadut voitonjaot

= Investoinnin lopettaminen yhteisyrityksessä

Sijoittajan osuus yhteisyrityksen voitoista ja tappioista kirjataan sijoittajan tuloslaskelmaan. Jos yhteisyritys kirjaa muutoksen muihin laajan tuloksen eriin, sijoittajan on kirjattava osuus näistä eristä myös muihin laajan tuloksen eriin.

Jos yhteisyritys raportoi suuren tappion tai sarjan tappioita, on mahdollista, että sijoittajan osuuden kirjaaminen näistä tappioista johtaa sijoittajan yhteisyritykseen kirjaaman sijoituksen merkittävään vähenemiseen. Jos näin on, sijoittaja lopettaa pääomaosuusmenetelmän käytön, kun sijoituksen arvo on nolla. Jos sijoittajan sijoitus yhteisyritykseen on alennettu nollaan, mutta sillä on muita investointeja yhteisyritykseen (kuten lainoja), sijoittajan tulisi edelleen kirjata osuutensa mahdollisista yhteisyrityksen tappioista ja tasata ne muihin Sijoitukset niiden sijoitusjärjestyksen mukaan (ensin vähimmäissijoituksia pienimmistä eristä). Jos yhteisyritys alkaa myöhemmin raportoida voitot uudelleen, sijoittaja ei jatka pääomaosuusmenetelmän käyttöä, ennen kuin sen osuus yhteisyrityksen voitoista on kompensoinut kaikki yhteisyrityksen tappiot, joita ei ole kirjattu pääomaosuusmenetelmän käytön aikana keskeytettiin.