Rahoittaa

Yritysten arvostusmenetelmät

Yrityksen arvostus voidaan tehdä usealla tavalla. Jokainen käsittelee arvostusta eri näkökulmasta, mikä johtaa useisiin mahdollisiin arvostuksiin. Ostaja yrittää todennäköisesti käyttää arvostusmenetelmää, joka tuottaa alimman mahdollisen hinnan, kun taas myyjä haluaa käyttää toista menetelmää, joka tuottaa korkeamman hinnan. Seuraavissa luetelmakohdissa aloitamme arvostusmenetelmillä, jotka antavat alhaisen arvon, ja työskentelemme menetelmien kanssa, jotka johtavat korkeampiin arvostuksiin. Menetelmät ovat:

  • Selvitysarvo. Tämä on määrä varoja, jotka kerätään, jos kaikki kohdeyrityksen varat ja velat myydään tai maksetaan. Yleensä selvitystilan arvo vaihtelee omaisuuden myyntiin kuluvan ajan mukaan. Jos kyseessä on hyvin lyhytaikainen "palomyynti", myynnistä oletettu määrä olisi pienempi kuin jos yrityksen annettaisiin selvitystilaan pidemmän ajanjakson aikana.

  • Kirjanpitoarvo. Kirjanpitoarvo on summa, jonka osakkeenomistajat saisivat, jos yrityksen varat, velat ja etuoikeutetut osakkeet myydään tai maksetaan täsmälleen sillä määrällä, jolla ne on kirjattu yrityksen kirjanpitoon. On erittäin epätodennäköistä, että näin tapahtuisi koskaan, koska markkina-arvo, jolla nämä esineet myydään tai maksetaan takaisin, saattaa vaihdella huomattavasti niiden kirjatusta arvosta.

  • Kiinteistöjen arvo. Jos yrityksellä on merkittäviä kiinteistöomistuksia, ne voivat muodostaa ensisijaisen perustan liiketoiminnan arvostamiselle. Tämä lähestymistapa toimii vain, jos lähes kaikki yrityksen varat ovat erilaisia ​​kiinteistöjä. Koska useimmat yritykset vuokraavat kiinteistöjä sen sijaan, että omistaisivat niitä, tätä menetelmää voidaan käyttää vain harvoissa tilanteissa.

  • Moninkertainen analyysi. On melko helppoa kerätä tietoja julkisten yritysten taloudellisten tietojen ja osakekurssien perusteella ja muuntaa nämä tiedot yrityksen suorituskykyyn perustuviksi arvostuskertoimiksi. Näitä kerrannaisia ​​voidaan sitten käyttää arvioidun arvon määrittämiseen tietylle yritykselle.

  • Diskontatut kassavirrat. Yksi yksityiskohtaisimmista ja perustelluimmista tavoista arvostaa yritystä on käyttää diskontattuja kassavirtoja (DCF). Tämän lähestymistavan mukaisesti hankkijaosapuoli rakentaa kohdeyrityksen odotetut kassavirrat perustuen sen historiallisen kassavirran ekstrapolaatioihin ja odotuksiin synergioista, jotka voidaan saavuttaa yhdistämällä nämä kaksi liiketoimintaa. Diskonttauskorkoa sovelletaan sitten näihin kassavirtoihin liiketoiminnan nykyarvon saamiseksi.

  • Replikaatioarvo. Hankkijaosapuoli voi asettaa arvon kohdeyritykselle sen arvion perusteella, kuinka paljon menoja sille olisi aiheutettava kyseisen yrityksen rakentamiseksi "tyhjästä". Se merkitsisi asiakkaan tietoisuuden lisäämistä tuotemerkistä pitkien mainos- ja muiden brändinrakennuskampanjoiden avulla sekä kilpailukykyisen tuotteen rakentamista useiden iteratiivisten tuotesyklien kautta.

  • Vertailuanalyysi. Yleinen arvostusanalyysin muoto on yhdistää viimeisen tai kahden vuoden aikana toteutettujen yritysostotapahtumien luettelot, poimia saman toimialan yrityksille tehdyt kaupat ja arvioida niiden avulla kohdeyrityksen arvon. Vertailu perustuu yleensä joko moninkertaiseen tuloon tai kassavirtaan. Tämä lähestymistapa tuottaa erilaisia ​​arvoja ajan myötä, kun käsitys liiketoiminnan arvosta hankkijoiden keskuudessa muuttuu.