Rahoittaa

Oman pääoman menetelmä

Oman pääoman menetelmän yleiskatsaus

Oman pääoman laskentamenetelmää käytetään laskettaessa organisaation sijoitus toiseen yhteisöön (sijoituskohde). Tätä menetelmää käytetään vain, kun sijoittajalla on merkittävä vaikutus sijoituskohteeseen. Tämän menetelmän mukaan sijoittaja kirjaa osuutensa sijoituskohteen voitoista ja tappioista ajanjaksoina, jolloin nämä voitot ja tappiot näkyvät myös sijoituskohteen kirjanpidossa. Sijoitusyhteisön kirjaamat voitot tai tappiot näkyvät tuloslaskelmassa. Myös mahdollinen kirjattu voitto lisää sijoitusyhteisön kirjaamaa sijoitusta, kun taas kirjattu tappio vähentää sijoitusta.

Pääomaosuusmenetelmää käytetään vain, kun sijoittaja voi vaikuttaa sijoituskohteen operatiivisiin tai taloudellisiin päätöksiin. Jos sijoituskohteessa ei ole merkittävää vaikutusvaltaa, sijoittaja käyttää sen sijaan kustannusmenetelmää sijoituksensa laskemiseksi.

Oman pääoman menetelmän soveltaminen

Useat olosuhteet osoittavat sijoittajan kyvyn vaikuttaa merkittävästi sijoituskohteen toiminta- ja rahoituspolitiikkaan, mukaan lukien seuraavat:

 • Hallituksen edustus

 • Osallistuminen päätöksentekoon

 • Yhteisön sisäiset liiketapahtumat, jotka ovat olennaisia

 • Yksikön sisäinen johtohenkilöstön vaihto

 • Tekninen riippuvuus

 • Sijoittajan omistusosuus suhteessa muihin sijoittajiin

Jos sijoittajalla on vähintään 20% sijoituskohteen äänimäärästä, tämä luo olettaman, että ellei päinvastaista näyttöä ole, sijoittajalla on kyky vaikuttaa merkittävästi sijoituskohteeseen. Toisaalta, jos omistusosuus on alle 20%, oletetaan, että sijoittajalla ei ole merkittävää vaikutusvaltaa sijoituskohteeseen, ellei se osaa toisin osoittaa tällaista kykyä. Sijoituskohteen merkittävä tai jopa enemmistöomistus toisesta osapuolesta ei välttämättä estä sijoittajaa olemasta myös merkittävää vaikutusvaltaa sijoituskohteessa.

Jos sijoittaja omistaa vähintään 20 prosenttia sijoituskohteen äänivallasta, sillä ei silti välttämättä ole merkittävää vaikutusvaltaa sijoituskohteeseen (vaikka vallitseva näyttö päinvastaisesta on tarpeen asian osoittamiseksi). Seuraava on luettelo indikaattoreista, joihin sijoittaja ei ehkä pysty käyttämään merkittävää vaikutusvaltaa:

 • Sijoituskohteen vastustaminen sijoittajan vaikutukselle, mikä käy ilmi oikeusjutuista tai valituksista sääntelyviranomaisille.

 • Sijoittaja allekirjoittaa sopimuksen merkittävien oikeuksien luovuttamisesta osakkeenomistajana.

 • Toisella osakkeenomistajien ryhmällä on enemmistöomistus, ja se käyttää sitä ottamatta huomioon sijoittajan näkemyksiä.

 • Sijoittaja ei pysty saamaan riittäviä tietoja pääomaosuusmenetelmän soveltamiseen.

 • Sijoittaja ei voi saada edustusta sijoituskohteen hallituksessa.

Oman pääoman menetelmän kirjanpito

Pääomaosuusmenetelmän mukaan sijoittaja aloittaa lähtötasona alkuperäisen sijoituksensa hintaan sijoituskohteessa ja kirjaa sitten seuraavina ajanjaksoina osuutensa sijoituskohteen voitoista tai tappioista, sekä alkuperäisen sijoituksensa oikaisuina, kuten sijoitussalkussa on todettu. taseessa ja myös sijoittajan tuloslaskelmassa.

Sijoittajan tunnistama osuus sijoituskohteen voitoista lasketaan sijoittajan omistusosuuden perusteella sijoituskohteen kantaosakkeesta. Laskettaessa osuuttaan sijoituskohteen voitoista sijoittajan on myös eliminoitava yhteisön sisäiset voitot ja tappiot. Lisäksi, jos sijoituskohde jakaa osinkoa sijoittajalle, sijoittajan on vähennettävä näiden osinkojen määrä sijoituskohteeseen tekemänsä sijoituksen kirjanpitoarvosta.

Jos sijoituskohde kirjaa oikaisut muihin laajan tuloksen eriin, sijoittajan on kirjattava osuutensa näistä oikaisuista sijoitustilin muutoksina vastaavien oikaisujen kanssa omaan pääomaan. Sijoituskohteen mahdolliset oikaisut muihin laajan tuloksen eriin sisältävät seuraavat erät:

 • Myytävissä olevien arvopapereiden realisoitumattomat voitot ja tappiot

 • Valuuttamääräiset erät

 • Voitot ja tappiot, aikaisemmat palvelukulut tai hyvitykset sekä siirtymäkauden varat ja velvoitteet, jotka liittyvät eläke- ja muihin eläke-etuuksiin

Jos sijoituskohde ei ajoissa välitä taloudellisia tuloksia sijoittajalle, sijoittaja voi laskea osuutensa sijoituskohteen tuloista viimeisimmistä saamistaan ​​taloudellisista tiedoista. Jos näiden tietojen saaminen viivästyy, sijoittajan tulisi käyttää samaa viivettä raportoidessaan sijoituskohteen tuloksia tulevaisuudessa, jotta se olisi johdonmukainen.

Esimerkki pääomamenetelmästä

ABC International ostaa 30%: n osuuden Blue Widgets Corporationista. Viimeisimmällä raportointikaudella Blue Widgets kirjaa 1 000 000 dollaria nettotulosta. Pääomaosuusmenetelmän vaatimusten mukaan ABC kirjaa 300 000 dollaria tästä nettotulosummasta sijoituksensa tuotoksi (kuten ABC: n tuloslaskelmassa ilmoitetaan), mikä lisää myös sen sijoituksen määrää (ABC-taseessa ilmoitettuna).