Rahoittaa

Uudelleenarvostusmalli

Uudelleenarvostusmalli antaa yritykselle mahdollisuuden käyttää käyttöomaisuutta uudelleenarvostettuun määrään. Uudelleenarvostuksen jälkeen kirjoihin kirjattu määrä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä myöhemmillä kertyneillä poistoilla ja kertyneillä arvonalentumistappioilla. Tämän lähestymistavan mukaan käyttöomaisuuden uudelleenarvostamista on jatkettava riittävän säännöllisin väliajoin sen varmistamiseksi, että kirjanpitoarvo ei poikkea olennaisesti käypästä arvosta milloin tahansa kaudella. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti.

Joidenkin käyttöomaisuushyödykkeiden käyvät arvot voivat olla melko epävakaita, mikä edellyttää uudelleenarvostuksia niin usein kuin kerran vuodessa. Useimmissa muissa tapauksissa IFRS pitää uudelleenarvostuksia kolmen tai viiden vuoden välein hyväksyttävänä. Kun käyttöomaisuus arvostetaan uudelleen, on kaksi tapaa käsitellä edellisen uudelleenarvostuksen jälkeen kertyneet poistot. Vaihtoehdot ovat:

  • Pakota omaisuuserän kirjanpitoarvo vastaamaan uudelleenarvostettua määrää oikaisemalla kertyneiden poistojen määrä suhteellisesti; tai

  • Eliminoi kertyneet poistot vasta-arvostetun omaisuuserän kirjanpitoarvosta. Tämä menetelmä on yksinkertaisempi kahdesta vaihtoehdosta.

Käytä pätevän arvostusasiantuntijan markkinaehtoista arviointia kiinteän omaisuuden käyvän arvon määrittämiseksi. Jos omaisuus on luonteeltaan niin erikoistunutta, että markkinaehtoista käypää arvoa ei voida saavuttaa, käytä arvioitua käypää arvoa vaihtoehtoisella menetelmällä. Esimerkkejä tällaisista menetelmistä ovat diskontattujen tulevien kassavirtojen käyttö tai arvio omaisuuserän jälleenhankintahinnasta.

Jos valinnassa käytetään uudelleenarvostusmallia ja uudelleenarvostuksen seurauksena käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo kasvaa, kirjaa muiden laajan tulojen kasvu ja kerää se omaan pääomaan tilille, jonka otsikko on "uudelleenarvostusylijäämä". Jos lisäys kuitenkin kääntää saman omaisuuserän uudelleenarvostuksen vähennyksen, joka oli aiemmin kirjattu tulosvaikutteisesti, kirjaa uudelleenarvostusvoitto tulosvaikutteisesti edellisen tappion määrään (täten tappio poistetaan).

Jos uudelleenarvostuksen seurauksena käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo pienenee, kirjaa tuloslaskelma. Jos kuitenkin kyseisen omaisuuserän uudelleenarvostusylijäämässä on luottotase, kirjaa muiden laajan tulojen lasku hyvittämään luottotase. Muihin laajan tuloksen eriin kirjattu vähennys vähentää omaan pääomaan jo kirjatun uudelleenarvostusylijäämän määrää.

Jos käyttöomaisuus kirjataan pois, siirrä mahdollinen uudelleenarvostusylijäämä kertyneisiin voittoihin. Tämän kertyneisiin voittovaroihin siirretyn ylijäämän määrä on omaisuuserän alkuperäiseen hankintamenoon perustuvien poistojen ja omaisuuserän uudelleenarvostettuun kirjanpitoarvoon perustuvien poistojen ero.